Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Unia Europejska

Jednym z priorytetowych obszarów działania Centrum jest integracja europejska, w tym zwłaszcza dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej.

W okresie od maja 1999 r. do grudnia 2001 r. CPE prowadziło - we współpracy z holenderskimi organizacjami: Stichting Natuur en Milieu oraz Milieukontakt Oost-Europa - międzynarodowy projekt pt. "Przygotowanie społeczeństwa polskiego do członkostwa w Unii Europejskiej" realizowany w ramach finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii programu Wspierania Przemian Społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej MATRA. Projekt obejmował szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i szkoleniową w dziedzinie prawa europejskiego, a także monitorowanie zmian zachodzących w polskim prawie ochrony środowiska pod kątem ich zgodności z przepisami UE.

W ramach tego projektu zorganizowano dwie konferencje - pierwsza z nich zatytułowana "Prawo ochrony środowiska w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską" miała miejsce w grudniu w grudniu 1999 r. Jako prelegenci wzięli w niej udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (m.in. Pierre Schellekens z DG XI), Ralph Hallo jako przedstawiciel programu MATRA oraz eksperci z dziedziny integracji europejskiej - polscy (m. in. z Ministerstwa Środowiska) i zagraniczni. Uczestnikami konferencji byli zarówno pracownicy administracji rządowej i samorządów wszystkich szczebli, jak i członkowie pozarządowych organizacji ekologicznych.

Druga konferencja zatytułowana "Dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej" odbyła się w dniach 13 - 14 grudnia 2001 r. we Wrocławiu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz organizacji pozarządowych z terenu Unii Europejskiej, przedstawiciele rządu RP - Ministerstwa Środowiska (w tym podsekretarze stanu odpowiedzialni za proces negocjacji i proces legislacyjny w dziedzinie ochrony środowiska w poprzednim rządzie), a także przedstawiciele wielu władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli władz, jak i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli przemysłu, o czym świadczyć może chociażby dużo większa niż początkowo przewidywana frekwencja.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był kluczowym zagadnieniom dostosowywania polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań obowiązujących w UE, w tym:

Program tego dnia konferencji obejmował trzy sesje:
Sesja I - Ochrona środowiska w procesie integracji Polski z UE, podczas której zaprezentowano następujące wystąpienia:

Sesja II - Nowe prawo ochrony środowiska: stan obecny i przyszłość, podczas której zaprezentowano następujące wystąpienia:

Sesja III - Korzyści i zagrożenia związane z implementacją prawa ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami UE: sytuacja w Unii Europejskiej i w Polsce.
Podczas tej sesji odbyła się dyskusja panelowa, podczas której krótkie wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przemysłu i organizacji pozarządowych (m.in. Ian Clark, Komisja Europejska; Zbigniew Bukowski, chełmińskie starostwo powiatowe; Wojciech Jaworski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Ralf Hallo, Stichting Natuur en Milieu i EEB; Krzysztof Kamieniecki, InE). Zagadnienia poruszane podczas dyskusji spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, sprowokowały szereg pytań co doprowadziło do ciekawej wymiany poglądów i doświadczeń.

Drugiego dnia konferencji odbył się warsztat szkoleniowy, w trakcie którego eksperci prawni przedstawili najistotniejsze elementy nowego systemu polskiego prawa ochrony środowiska na tle wymagań Unii Europejskiej. Omówione zostały następujące ustawy: Prawo ochrony środowiska (dr Jan Jerzmański, mgr Magdalena Bar - Centrum Prawa Ekologicznego); Prawo wodne (doc. dr hab. Jerzy Rotko - INP PAN); ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (dr Zbigniew Bukowski - UMK Toruń); ustawa o ochronie przyrody (mgr Magdalena Bar - Centrum Prawa Ekologicznego); ustawa o odpadach (dr Jan Jerzmański - Centrum Prawa Ekologicznego).

Każdy z uczestników konferencji otrzymał bezpłatnie egzemplarz publikacji pt. "Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz.", J. Jendrośka (red.), wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001

Prezes Centrum - dr Jerzy Jendrośka w latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Środowiska w zakresie integracji europejskiej.

W 1999 r., wspólnie z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju, Centrum Prawa Ekologicznego powołało Europejskie Centrum Proekologiczne prowadzące bezpłatną działalność informacyjną w zakresie ochrony środowiska w kontekście procesu integracji z Unią Europejską, w szczególności dotyczące struktur europejskich w zakresie ochrony środowiska, dostępu do funduszy przedakcesyjnych itp.

Opis projektu "Time for EU membership" - wersja angielska
(plik tekstowy "pdf" - 105 KB)

Dodatkowo Centrum Prawa Ekologicznego poleca szukanie informacji o Unii Europejskiej w Internecie:


| Początek strony |