Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Oferta wydawnicza

"Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron
cena 20 zł + koszty wysyłki

SPIS TREŚCI

English table of contents

Wykaz skrótów

Wstęp

I. Umowy międzynarodowe w systemie prawa ochrony środowiska
I.1. Wprowadzenie
I.2. Umowy międzynarodowe a prawo wspólnotowe
I.3. Umowy międzynarodowe a prawo polskie

II. Umowy międzynarodowe EKG ONZ w dziedzinie ochrony środowiska
II.1. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r.
II.2. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo)
II.3. Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych z 1992 r.
II.4 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.
II.5. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (Konwencja z Aarhus)

III. Zasady przestrzegania oraz mechanizmy kontroli i egzekwowania umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska
III.1. Zasady przestrzegania oraz mechanizmy kontroli i egzekwowania umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska - przegląd
III.2. Mechanizmy kontroli i egzekwowania Konwencji z Aarhus
III.3. Mechanizmy kontroli i egzekwowania prawa wspólnotowego i ich zastosowanie do umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Wspólnotę Europejską.

Załączniki:
1. Umowy międzynarodowe EKG ONZ podpisane lub ratyfikowane przez Polskę lub Wspólnotę Europejską (tabela)
2. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r.
3. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo)
4. Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych z 1992 r.
5. Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.
6. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (Konwencja z Aarhus)
7. Protokół w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko z 2003 r.
8. Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) z 2003 r.
9. Protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych z 2003 r.
10. Wytyczne w sprawie wzmocnienia przestrzegania i implementacji umów międzynarodowych z dziedziny ochrony środowiska w regionie EKG
11. Decyzja I/7 Spotkania Stron Konwencji z Aarhus
12. Wzór powiadomienia przedstawianego Komitetowi ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus

Bibliografia

Informacja o autorach


| Początek strony |