Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Oferta wydawnicza

"Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz", red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 336 stron
cena 65 zł + koszty wysyłki
OFERTA SPECJANA!
DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI, STUDENTÓW ORAZ DLA KLIENTÓW KANCELARII
- PUBLIKACJA W CENIE PROMOCYNEJ - 15 zł + koszty wysyłki

SPIS TREŚCI

English table of contents

Wykaz skrótów

Przedmowa

Komentarz do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638):

Rozdział 1 - Przepisy ogólne (art. 1 - 4)
Rozdział 2 - Obowiązki producenta, importera i eksportera opakowań (art. 5 - 7)
Rozdział 3 - Obowiązki producenta, importera i eksportera produktów w opakowaniach (art. 8 - 11)
Rozdział 4 - Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach (art. 12 - 18)
Rozdział 5 - Obowiązki organów administracji publicznej (art. 19 - 20)
Rozdział 6 - Przepisy karne (art. 21 - 29)
Rozdział 7 - Przepisy końcowe (art. 30 - 31)

Komentarz do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.):

Rozdział 1 - Przepisy ogólne (art. 1 - 2)
Rozdział 2 - Obowiązki przedsiębiorców (art. 3 - 11)
Rozdział 3 - Opłata produktowa (art. 12 - 19)
Rozdział 4 - Opłata depozytowa (art. 20 - 23)
Rozdział 5 - Obowiązki organów administracji publicznej (art. 24 - 26)
Rozdział 6 - Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej (art. 27 - 36)
Rozdział 7 - Przepisy karne (art. 37 - 40)
Rozdział 8 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 41 - 46)
 
Załączniki do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej:
Załącznik nr 1 - Rodzaje opakowań
Załącznik nr 2 - Rodzaje produktów
Załącznik nr 3 - Rodzaje pozostałych produktów
Załącznik nr 4 - Docelowe procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych w stosunku do masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy, w drodze sprzedaży lub importu, opakowań i produktów
 
Komentarz do załączników ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. Nr 122, poz. 1053)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz. U. Nr 122, poz. 1054)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu (Dz. U. Nr 131, poz. 1475)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 2, poz. 26)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052)

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Skorowidz rzeczowy


| Początek strony |