Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Oferta wydawnicza

"Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010 - Wydanie dwunaste - uwzględnia m.in. zmiany ustawy z 3 października 2008 r , które weszły w życie 20 lipca 2010 r. oraz wprowadzone tzw. "ustawą przeciwpowodziową". Dodatkowo zawiera: instrukcje przedstawiające kolejne etapy procedury wydawania decyzji środowiskowej oraz wzory decyzji i postanowień wydawanych w ramach tej procedury.
cena 61 zł + koszty wysyłki

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
 
I. Proces inwestycyjny a ochrona środowiska - zagadnienia ogólne
I.1. Regulacja prawna ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym w Polsce - przegląd
I.2. Instytucja OOŚ
 
II. OOŚ w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
II.1. Przegląd
II.2. Dyrektywa 85/337/EWG
II.3. Dyrektywa 92/43/EWG (dyrektywa habitatowa)
II.4. Konwencja z Espoo
II.5. Wymagania przy aplikowaniu o fundusze UE
 
III. Uwarunkowania procesu inwestycyjnego wynikające z przepisów ochrony środowiska
III.1. Uwarunkowania wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska
III.1.1. Ogólne obowiązki inwestora
III.1.2. Ograniczenia w lokalizacji przedsięwzięć związane z ochroną przed hałasem
III.1.3. Obszary ograniczonego użytkowania
III.1.4. Ograniczenia w lokalizacji przedsięwzięć związane z zapobieganiem poważnym awariom
III.2. Ochrona powierzchni ziemi - obowiązek rekultywacji
III.3. Uwarunkowania wynikające z ustawy o ochronie przyrody
III.4. Uwarunkowania wynikające z ustawy - Prawo wodne
III.5. Uwarunkowania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
III.6. Uwarunkowania wynikające z ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
III.7. Uwarunkowania wynikające z ustawy o odpadach
III.8. Wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
III.9. Wymagania z zakresu ochrony środowiska zawarte w ustawie - Prawo budowlane
 
IV. Miejsce oceny w systemie kontroli procesu inwestycyjnego
 
V. Przedsięwzięcia wymagające oceny
V.1. Pojęcie przedsięwzięcia
V.2. Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko
V.3. Pojęcie przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
V.4. Podejście do selekcji
V.5. Kryteria selekcji
V.6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku
 
VI. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.1. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.3. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
VI.4. Postępowanie kwalifikacyjne do wykonania OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
VI.5. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.6. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.7. Analiza porealizacyjna
VI.8. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.9. Skutki prawne oceny i przesłanki odmowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.10. Podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.11. Czas obowiązywania i moc wiążąca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.12. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.13. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
VI.14. Podanie do publicznej wiadomości decyzji "końcowej" (z art. 72 ust. 1)
 
VII. Wymagania co do raportu i ustalenie zakresu raportu
VII.1. Wymagania odnośnie raportu na etapie decyzji środowiskowej
VII.2. Ustalenie zakresu raportu
VII.3. Specyfika raportu przy ponownej ocenie
VII.4. Specyfika raportu przy ocenie habitatowej
 
VIII. Postępowanie w sprawie ponownej oceny
VIII.1. Decyzje, w ramach których może być wymagana ponowna ocena i stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia tej oceny
VIII.2. Postępowanie zmierzające do uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia
VIII.3. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych w ramach ponownej oceny
VIII.4. Opinia w ramach ponownej oceny
VIII.5. Skutki prawne oceny
VIII.6. Treść i uzasadnienie postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska
VIII.7. Treść i uzasadnienie decyzji
VIII.8. Podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji
 
IX. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa)
IX.1. Decyzje, w ramach których może być wymagana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i stwierdzenie obowiązku uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie oceny
IX.2. Kwalifikacja do wykonania oceny
IX.3. Postanowienie regionalnego dyrektora w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
IX.4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny
IX.4.1. Ustalenie zakresu raportu
IX.4.2. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych
IX.4.3. Opinia w ramach oceny habitatowej
IX.4.4. Skutki prawne oceny
IX.4.5. Treść i uzasadnienie postanowienia
IX.4.6. Treść i uzasadnienie decyzji
IX.4.7. Podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji
 
X. Strony postępowania, udział społeczeństwa i prawa organizacji ekologicznych
X.1. Wprowadzenie
X.1.1. Kpa a procedury szczególne
X.1.2. Strony postępowania
X.1.3. Podmioty na prawach strony
X.2. Powiadamianie społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości
X.3. Procedura udziału społeczeństwa
X.3.1. Zakres zastosowania
X.3.2. Procedury decyzyjne związane z OOŚ przedsięwzięć wymagające udziału społeczeństwa
X.3.3. Podmioty uczestniczące w procedurze udziału społeczeństwa ("każdy")
X.3.4. Etapy postępowania
X.3.5. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
X.3.6 Zapoznanie się z dokumentacją sprawy
X.3.7. Składanie uwag i wniosków
X.3.8. Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa
X.3.9. Rozprawa administracyjna
X.3.10. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji
X.3.11. Wyłączenia
X.4. Uprawnienia organizacji ekologicznych
 
XI. Przepisy przejściowe ustawy z dnia 3 października 2008 r.
 
XII. Załącznik I - instrukcje wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
XII.1. Instrukcja wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - I grupa przedsięwzięć (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - z obowiązkową OOŚ)
XII.1.1. Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników
XII.1.2. Wszczęcie postępowania i związane z tym czynności
XII.1.3. Ustalenie zakresu raportu
XII.1.4. Udział społeczeństwa
XII.1.5. Uzgodnienie i opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia
XII.1.6. Wydanie decyzji
XII.2. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - II grupa przedsięwzięć (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
XII.2.1. Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników
XII.2.2. Wszczęcie postępowania i związane z tym czynności
XII.2.3. Opiniowanie co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu raportu oraz postanowienie dotyczące potrzeby przeprowadzenia OOŚ
XII.2.4. Udział społeczeństwa
XII.2.5. Uzgodnienie i opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia
XII.2.6. Wydanie decyzji
 
XIII. Wzory decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych pism
XIII.1. Wzór decyzji dla przedsięwzięć z grupy I, w przypadku, gdy inwestor nie wystąpił o ustalenie zakresu raportu
XIII.2. Wzór decyzji dla przedsięwzięć z grupy I, w przypadku, gdy inwestor wystąpił o ustalenie zakresu raportu
XIII.3. Wzór decyzji dla przedsięwzięć z grupy II, w przypadku gdy przeprowadzono OOŚ
XIII.4. Wzór decyzji dla przedsięwzięć z grupy II, w przypadku gdy nie przeprowadzono OOŚ
XIII.5. Wzór postanowienia - opinii sugerującej przeprowadzenie OOŚ
XIII.6. Wzór postanowienia - opinii sugerującej odstąpienie od OOŚ
XIII.7. Wzór podania do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
XIII.8. Wzór podania do publicznej wiadomości o podjętej decyzji - w ramach procedury udziału społeczeństwa
XIII.9. Wzór postanowienia organu prowadzącego postępowanie w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia OOŚ i ustalenia zakresu raportu
XIII.10. Wzór postanowienia organu prowadzącego postępowanie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia OOŚ
XIII.11. Wzór postanowienia organu prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenie zakresu raportu (dla przedsięwzięć z I grupy)
XIII.12. Wzór postanowienia uzgadniającego (opiniującego) środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
XIII.13. Wzór zawiadomienia stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w drodze publicznego ogłoszenia (w przypadku, gdy stron jest więcej niż 20)
 
XIV. Przykłady prawidłowych aktów prawnych
XIV.1. Postanowienia o odstąpieniu od OOŚ
 
Autorzy opracowania
 
Informacje o kancelarii


| Początek strony |