Centrum Prawa Ekologicznego

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
ENVIRONMENTAL LAW CENTER

Strona główna O nas Działania Unia Europejska Konwencja z Aarhus PRTR Publikacje Linki E-mail

Oferta wydawnicza

"Dostęp do informacji. Skrypt", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2007 (opracowanie A4) - Wydanie V - uzupełnione, uwzględnia znowelizowane przepisy z 2006 r. dotyczące dostępu do informacji o środowisku oraz aktualne przepisy prawa wspólnotowego
cena 19 zł + koszty wysyłki

SPIS TREŚCI

I. Instytucja prawna dostępu do informacji
I.1. Wprowadzenie
I.2. Geneza instytucji dostępu do informacji
I.3. Aktywne i bierne udostępnianie informacji
I.4. Dostęp do dokumentów a dostęp do informacji
I.5. Rola elektronicznych form informacji
 
II. Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
II.1. Wprowadzenie
II.2. Dostęp do informacji w prawie pierwotnym UE
II.3. Rozporządzenie 1049/2001
II.4. Dostęp do informacji o środowisku w Konwencji z Aarhus
II.5. Dyrektywa 2003/4/WE
II.6. EPRTR i EPER
II.7. Rozporządzenie 1367/2006 - tzw. rozporządzenie w sprawie Aarhus
 
III. Dostęp do informacji w Konstytucji RP z 1997 r.
III.1. Wprowadzenie
III.2. Ogólne prawo do informacji
III.3. Dane osobowe
III.4. Jawność rozprawy sądowej
III.5. Dostęp do informacji publicznej
III.6. Dostęp do informacji o środowisku
 
IV. Dostęp do informacji publicznej w ustawie DIP
IV.1. Geneza regulacji
IV.2. Zasady ogólne
IV.3. Zakres przedmiotowy ustawy DIP - informacje publiczne
IV.4. Zakres podmiotowy
IV.4.1. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji
IV.4.2. Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji
IV.5. Forma żądania i udostępniania informacji
IV.6. Terminy udostępniania informacji
IV.7. Opłaty za udostępnianie informacji
 
V. Szczególne zasady dostępu do niektórych informacji
V.1. Dostęp do informacji o środowisku
V.1.1. Wprowadzenie
V.1.2. Informacje podlegające udostępnianiu na podstawie ustawy POŚ
V.1.3. Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji
V.1.4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji
V.1.5. Wyjątki od zasady jawności na podstawie ustawy POŚ i środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji
V.1.6. Forma żądania i udostępniania informacji według ustawy POŚ
V.1.7. Terminy na udostępnienie informacji według ustawy POŚ
V.1.8. Opłaty za udostępnienie informacji według ustawy POŚ
V.2. Dostęp stron do informacji według Kpa
V.3. Dostęp do informacji w innych ustawach
V.3.1. Jawność i informowanie o finansach publicznych
V.3.2. Dostęp do informacji w ustawach samorządowych
 
VI. Ustawowe ograniczenia dostępu do informacji
VI.1. Wprowadzenie
VI.2. Informacje niejawne
VI.3. Dane osobowe i ochrona prywatności
VI.4. Tajemnica przedsiębiorstwa
 
VII. Narzędzia służące gromadzeniu i przekazywaniu informacji
VII.1. Wprowadzenie
VII.2. Biuletyn Informacji Publicznej
VII.3. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach z ustawy POŚ
 
VIII. Środki prawne i sankcje za nieudostępnienie informacji publicznej
 
Aneks: dostęp do informacji prawniczej
 
Zakres
I. Polskie akty prawne oraz ratyfikowane lub zatwierdzone przez Polskę umowy międzynarodowe
Źródła prawa
Teksty aktów prawnych a informacja publiczna
Dzienniki urzędowe:
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Akty ogłaszane w Dzienniku Ustaw (art. 9 ustawy o ogłaszaniu aktów):
Akty ogłaszane w Monitorze Polskim (art. 10 ustawy o ogłaszaniu aktów):
Akty i dokumenty ogłaszane w Monitorze Polskim B (art. 11 ustawy o ogłaszaniu aktów):
Akty ogłaszane w dziennikach urzędowych ministrów oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych (art. 12 ustawy o ogłaszaniu aktów):
Akty ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym to m.in. (art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów):
Dostęp do wymienionych wyżej publikatorów - wg ustawy o ogłaszaniu aktów
Zbiory przepisów miejscowych (art. 28 ustawy o ogłaszaniu aktów)
Bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji aktów prawnych, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów - inne źródła (w Internecie)
Akty wspólnotowe
Dostęp do Dz. Urz. UE
Umowy międzynarodowe nieratyfikowane i niezatwierdzone przez Polskę
II. Orzecznictwo
Sądy polskie
III. Prawnicze programy komputerowe - przykłady
 
Literatura
 
Autorzy opracowania


| Początek strony |